Nieuwe verkaveling aan Heihoefseweg: Openbaar onderzoek tot 14 juli

13 Juni 2018

Nieuwe verkaveling aan Heihoefseweg: Openbaar onderzoek tot 14 juli

Van 16 mei tot 14 juli loopt het Openbaar Onderzoek naar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Heihoefseweg. Dit plan is er gekomen om bestaande bouwmogelijkheden in een watergevoelig gebied te wijzigen. Dit plan is niet onbesproken en kent een lange geschiedenis. Het is dus van het grootste belang dat iedereen die er van dicht of veraf bij betrokken is de kans neemt om zijn of haar mening te geven. Als Groen engageren we ons om maximaal rekening te houden met de opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit plan.

BPA 8 ‘Groot Molenveld’, een verloren strijd

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we van het verkavelen van de Heihoefseweg nooit fan geweest zijn. Integendeel, het was Groen, toen nog Agalev, die eind de jaren 80 begin jaren 90 bijzonder fel tegen de contouren van het BPA 8 'Groot Molenveld' gestreden heeft. Ondanks de vele bezwaarschriften koos de CVP/CD&V meerderheid ervoor om op 10 februari 1994 zo'n 150.000 m2 agrarisch gebied om te zetten, waarvan 51.000 m2 in woongebied en 44.000 m2 in recreatiezone. We hebben ons destijds moeten neerleggen bij de verkavelingsdrang van de CVP/CD&V. Een verloren strijd met gevolgen 25 jaar later.

Daarnaast zijn nog twee andere beslissingen cruciaal om te begrijpen waarom vandaag deze specifieke RUP-wijziging op tafel ligt:

  1. De beslissing van de Vlaamse Regering in 2013 (op voorzet van het Bekkencomité) om de zone aan de Heihoefseweg/Terelststraat niet op te nemen als overstromingsgevoelig signaalgebied.

  2. De beslissing van de Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest eind 2015 om een hogere woondichtheid op te leggen in het woonproject dan wij eerst hadden voorgesteld.

Overstromingsgevoelig signaalgebied geschrapt

De Kattenbroek/Groot Molenveld is van nature een waterziek gebied (etymologisch verwijst 'broek' overigens naar het moerassig karakter). In de periode 2009-2013, net voordat wij in de meerderheid kwamen, vond er een evaluatie plaats van verschillende overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. De zone aan de Heihoefseweg werd - met goedkeuring van het toenmalig CD&V-bestuur - als niet-problematisch bevonden en geschrapt als signaalgebied. Met andere woorden: elk gepland woonproject kon blijven doorgaan mits enkele randvoorwaarden, waaronder de aanleg van een grote bufferwadi en een verlaagde zone die bijkomend als buffer kan dienen (zie nota infiltratie). Moest de zone Heihoefseweg niet zijn geschrapt als signaalgebied had dit het einde kunnen betekenen van de voorliggende verkaveling...

Provincie legt hogere woondichtheid op

Als er dan toch een project moet komen, dan wel één met aandacht voor sociale woningen, voldoende aandacht voor groen en waterhuishouding, een project met meer aandacht voor de trage weggebruiker, met parkeren onder de grond in plaats van ook daar weer kostbare open ruimte en openbaar domein voor op te offeren, een project dat luchtig is en niet té dens volgebouwd wordt. Helaas werden we op dat laatste punt teruggefloten door de Provincie en Gewest. Edegem behoort sinds 2009 tot het grootstedelijk gebied Antwerpen, waardoor een minimale woondichtheid van 25 wooneenheden per hectare moet behaald worden.

Hoewel de Terelststraat grotendeels autovrij wordt gemaakt en er nieuwe trage wegen bijkomen, zal door die hoger woondichtheid ook het autoverkeer toenemen. In het plan dat voorligt zal de nieuwe wijk volledig ontsluiten via de Terelststraat. Het eerste idee om het verkeer te spreiden werd door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die de Prins Boudewijnlaan beheert, niet aanvaard.

Openbaar onderzoek tot 14 juli 

Het RUP Heihoefseweg en bijhorend project snijdt opnieuw open ruimte aan. Dat is bijzonder jammer. Het verleden haalt ons hier in, maar we zijn er wel van overtuigd dat we er als Groen het beste hebben uitgehaald. Het is nu aan de Edegemnaar om ook met een kritische blik te kijken naar wat voorligt. Alle nodige informatie is beschikbaar op deze link. Je kan tot 14 juli bemerkingen en verbetervoorstellen insturen naar de gemeente. De GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) zal deze vervolgens bekijken en op basis daarvan een advies formuleren richting bestuur. Je kan bezwaarschriften in eender welke vorm eenvoudig opsturen per mail via [email protected] of afgeven op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Groen engageert zich om de ingediende bezwaren en het advies van GECORO maximaal te respecteren en op te volgen.

Aarzel niet om bijkomende vragen te stellen. De belangrijkste documenten om te raadplegen zijn:

 

Overzichtsplan van projectvoorstel Extensa (en de basis voor de opmaak van RUP Heihoefseweg):