Reactie Sien Pillot n.a.v. verwerpen voorstel overleg en alternatieve begroting

26 November 2019

Reactie Sien Pillot n.a.v. verwerpen voorstel overleg en alternatieve begroting

Beste N-VA,
Het is ontzettend jammer dat jullie in jullie stelling blijven staan. We steken de hand uit, maar de enige reactie van het college is hetzelfde liedje van de afgelopen dagen: “het kan niet anders, de oppositie weet niet waarover ze spreekt, speelt een politiek spel”.
We geraken die plaat stilaan beu. Als jullie spreken van “een aanzienlijke efficiëntie oefening en de daarbij horende noodzakelijke afslanking van de personeelskosten” krijg ik alvast de indruk dat er in jullie plannen enkel sprake is van een afslanking van de personeelskosten en er geen efficiëntie oefening gebeurde.
Er werd enkel gekeken naar de cijfers. Zonder te weten wat de alternatieven voor Edegem zullen kosten.
  • Er werd nog niet bekeken hoe groot de portefeuilles zullen en moeten zijn voor de verenigingen die materiaal moeten gaan huren na de afschaffing van de Uitleendienst. Er werd niet de tijd genomen om hiervoor een alternatief te zoeken. Op de vraag van scholen en Woonzorgnetwerk (WZN) naar wat er gaat gebeuren met het materiaal wordt geantwoord dat jullie dit nog niet weten en worden al verlanglijstjes uitgewisseld. Om nog maar te zwijgen wat dit betekent voor de buurtcomité’s.
  • Voor de Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) is het duidelijk dat er nog geen overeenkomst is met een private partner. Dus ook daar is het niet duidelijk welke kost dit met zich mee zal brengen.
  • Ook de gesprekken met IGEAN zijn nog volop gaande.
  • U hebt geen weet van wat 10% besparen op de subsidies van verenigingen betekent voor hen. Is er al met één van hen gesproken?
  • Hoe kan u de scholen en andere mensen in hemelsnaam laten geloven dat de werking van een bioklas runnen met 2 halftijdse medewerkers hetzelfde zal betekenen dan deze met 1 halftijdse coördinator flankerende onderwijsmaatregelen en vrijwiligers.
  • Hoe kan u garanderen aan de Edegemenaar dat de straten, fiets en voetpaden gestrooid zullen zijn na een nacht vrieskou als er intern maar 10 mensen over blijven en er nog geen weet is van hoeveel dit extern kost?
Afschaffen betekent onnoemelijk veel vragen beantwoorden en dat vergeet u. Hoe kunnen jullie dan concluderen dat er efficiëntiewinsten geboekt zullen worden en er niets zal veranderen in de dienstverlening?
Door het afschaffen van diensten verliezen we de regie van tal van diensten en weten we niet wat de gemeente dit zal kosten en welke dienstverlening hier tegenover staat. Tot vorige week woensdag was het nog altijd niet duidelijk welke gelden er nog naar het WZN moeten dus de financiële oefening blijkt ook nog niet klaar te zijn.
Het meerjarenplan kon vorige week tijdens de raad van beheer nog niet behandeld worden omdat de cijfers nog uitgeklaard dienden te worden met beide financieel beheerders. Ons verwijten dat we de cijfers bezitten is dus onjuist want u kent ze zelf niet.
De burgemeester laat uitschijnen dat er een keuze moet gemaakt worden tussen niet meer investeren of besparen op de personeelskosten of en belastingverhoging. Dit is geen faire keuze! Er is wel degelijk een gulden middenweg mogelijk.
Er werd enkel gekeken naar besparingen en de uitgaven, niet naar exploitatieinkomsten en tot hiertoe hebben we ook nog geen weet van de investeringen die we mogen verwachten. U mag er gerust voor uitkomen dat dit de keuze is van de NVA, los van de diensten, los van personeel, los van adviezen, los van het witboek, los van een deftig participatietraject,...
U spreekt over samenwerken met externe partners. Wel, misschien is het hoog tijd dat u eerst gaat samenwerken met de interne partners.
Adviezen werden nog rap rap gesprokkeld terwijl u hier een jaar de tijd voor had. U kan mij niet van de indruk ontdoen dat deze adviezen enkel gevraagd werden omdat het “zo hoort”, “zo moet”, om geen verwijten te krijgen achteraf.
Acties maar vooral de emoties tonen de betrokkenheid van het personeel en de diensten. Zie deze niet als een last maar ga hier mee aan de slag! Wij voeren geen oppositie om oppositie te voeren maar wel vanuit een terechte bezorgdheid!
Zoals u weet uit vorige legislatuur zijn wij steeds bereid constructief mee te zoeken naar oplossingen voor een bruisende gemeente maar niet voor één die slaapt!