Maak Groen in Edegem sterker

12 December 2017

Maak Groen in Edegem sterker

De Edegemnaar een nog betere thuis bieden, daar wil Groen Edegem de komende zes jaren actief op blijven inzetten. We blikken tevreden terug op onze realisaties als beleidspartij en zijn vooral heel enthousiast om dit werk verder te zetten. Het is daarom ook symbolisch dat we met een zeskoppig team de aftrap richting gemeenteraadsverkiezingen 2018 geven op de toekomstige woonsite op Agfa-Gevaert. Een plek waar we werken aan een nieuwe, duurzame, groene wijk. Maar ook vandaag al een ontmoetingsplek met heel wat levendige initiatieven waar mensen zich thuis voelen.Een goede thuis bieden voor de Edegemnaar, daar is het ons om te doen. In de voorbije legislatuur zetten we onze schouders onder diverse concrete projecten om het (samen) leven in onze gemeente te versterken. Edegem is er beter op geworden, en daar zijn we best fier op. Maar we zijn er echt van overtuigd dat het nog beter kan. Het werk is nog niet klaar en nieuwe uitdagingen komen op ons af. Een sterke groene partij in het bestuur blijft daarom nodig.

Met een zeskoppige ploeg met veel ervaring en goesting geven we nu het startschot in de zoektocht naar Edegemnaren die samen met ons willen timmeren aan een warm, groen en levendig Edegem waar iedereen zich thuis voelt.

We stellen onze lijsttrekkersploeg graag aan u voor. Ieder van hen zal enkele persoonlijke speerpunten toelichten.

Een sterke wijkwerking

“Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is een van de redenen geweest om volop in te zetten op wijkwerking”, zegt schepen Jeroen Van Laer, “Betere materiële ondersteuning voor buurtfeesten, de zeer geliefde baravan en de wijkbudgetten hebben voor heel wat nieuwe frisse ideeën en ontmoetingen in de wijk gezorgd. We willen daar nog meer op in zetten. We kunnen de Edegemse wijken nog meer zeggenschap geven over positieve projecten voor hun buurt. Het versterken van het sociaal weefsel biedt ook een antwoord op uitdagingen rond vereenzaming en buurtgerichte zorg. Mensen die elkaar kennen, zullen ook sneller te hulp schieten als het nodig is.”

Een thuis voor de jeugd

“Als schepen voor jeugd heb ik de voorbije jaren op drie vlakken de jeugdinfrastructuur in onze gemeente verbeterd”, gaat schepen Jeroen Van Laer verder, “We hebben een tiental nieuwe speelplekken, speeltuinen en speelaanleidingen gerealiseerd, we hebben geïnvesteerd in een concertwerking onder de noemer Club27 en we hebben de infrastructuurtoelage voor jeugdlokalen verdubbeld. Edegem kent een rijk aanbod aan jeugdverenigingen. Hoewel we een inhaalbeweging deden rond veilige lokalen, is in sommige gevallen de kost te groot geworden. Verder inzetten op veilige en aangename jeugdlokalen is daarom in de volgende bestuursperiode een must.”

Hof ter Linden 2.0

“Het nieuw aangekochte domein Hof ter Linden kreeg tijdens deze legislatuur een heuse opwaardering. Een masterplan zet de lijnen verder uit voor de komende jaren,” zegt Goedele Van der Spiegel, vandaag bevoegd voor Hof ter Linden. “De koetshuizen zullen gerestaureerd zijn en brasserie de Melkerij Hof ter Linden zal veel Edegemnaars samenbrengen. Maar er is ook ons kasteel nog. Daarnaast hebben we eerste impulsen gegeven aan die grote groene long die Hof ter Linden vormt samen met Fort 5: nieuwe fiets- en wandelpaden, een speelbos, een nieuwe bioklas of een natuurbelevingspad. Maar ook hier is het werk lang niet af. Het domein moet wat ons betreft nog toegankelijker gemaakt worden met betere paden, banken, rustplekken in de natuur,… “

De Zuidrand dat smaakt naar meer…

“Edegem is geen eiland, maar is een krachtige gemeente in de Zuidrand. Vanuit een duurzame gedachte heb ik mijn schouders gezet onder een project van Agentschap Ondernemen om onze regio op de kaart te zetten: aandacht voor meer streekproducten, horeca, wandelapp… Als belangrijke mijlpaal is de Zuidrand vzw opgericht die onze gemeenten laat samenwerken op vlak van toerisme, natuur, landbouw, cultuur en erfgoed. Met tal van projecten brengen we nieuwe impulsen in de regio die zowel Edegemse inwoners als ondernemers ten goede komen,” besluit ondervoorzitter van de vzw en bevoegd schepen Goedele Van der Spiegel.

Meer kwaliteitsvolle kinderopvang

“Investeren in de toekomst is investeren in onderwijs,” stelt Sien Pillot, “Een nieuwe, volwaardige kleuterschool en extra klassen voor de lagere school in Andreas Vesalius zijn een belangrijke stap. We kunnen de schoolinfrastructuur in Edegem echter nog optimaler gaan gebruiken, ook na de schooluren. De vraag naar naschoolse opvang blijft toenemen, maar we kunnen geen IBO’s blijven bijbouwen. Het uitbreiden van kwaliteitsvolle kinderopvang zal in nauw overleg moeten gebeuren met de scholen. Maar ook met de kinderen zelf. We moeten kinderen erkennen als gesprekspartners om samen te plannen, organiseren en co-creëren in de scholen en in de gemeente.”

Naar één duidelijk zorgloket

“Daarnaast neemt de zorg om zorg sterk toe,” gaat Sien verder, “Door beslissingen op Vlaams niveau en de integratie OCMW en gemeente, zal zorg meer en meer regionaal en gemeentelijk moeten gefaciliteerd worden. We zijn daar als gemeente nog niet helemaal klaar voor om echt een actieve regierol op te nemen. Het organiseren van een efficiënt zorgloket waar iedereen terecht kan is voor mij dan ook één van de topprioriteiten de volgende legislatuur.”

Energie-efficiëntie als leidraad

“Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven, zeker op vlak van duurzaamheid en energie,” zegt Koen Lauriks. “De bioklas is wat dat betreft een huzarenstukje, maar ook met de nieuwe bibliotheek/vrije tijdscentrum verzetten we enkele bakens. We bouwen een volledige bib in houtskelet die zo goed als energieneutraal zal zijn. Goed voor milieu en portomonnee. De uitdaging de komende jaren zal zijn om ook het bestaande, gemeentelijke patrimonium energie-efficiënter te krijgen.”

Een verkeersveiliger Edegem

“De heraanleg van de Drie Eikenstraat en een nieuw kruispunt ter hoogte van Kattenbroek zijn de twee grootste ingrepen geweest om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren,” gaat Koen Lauriks verder. “Maar het mag duidelijk dat het werk nog niet af is. De Hovestraat en Oude-Godstraat zijn andere belangrijke verkeersassen waar de fietspaden er slecht aan toe zijn. De Boniverlei en Prins Boudewijnlaan blijven op vele punten levensgevaarlijk om over te steken.”

Een ondernemend Edegem

“In een uitdagende gemeente gebeurt er veel van onderuit,” meent Ellen Van Assche, “Ondernemingszin en initiatief geven een positieve boost aan de gemeente. Er is een aanzet gegeven tot een bedrijvige kern in het centrum van de gemeente, maar de ondersteuning van de ondernemende Edegemnaren kan ambitieuzer. Daar wil ik de volgende bestuursperiode mee werk van maken. Projecten realiseren die mensen samenbrengen, die mensen aan het werk kunnen zetten, die mensen ook zelf voldoening kunnen geven op professioneel vlak en daarbuiten.”

Een bruisend Edegem

“Edegem werd vroeger wel eens als slaapgemeente omschreven, maar dat beeld klopt niet meer.”, gaat Ellen verder. “De vele activiteiten die er doorgaan, sommigen georganiseerd door de gemeente, maar minstens evenveel door Edegemnaren zelf, buurtcomités, de middenstand en andere ondernemers zorgen voor een bruisende gemeente. Als gemeente moeten we nog meer een platform zijn om die initiatieven van onderuit te ondersteunen en mee vorm te geven.”

Een sterker lokaal sociaal beleid

“Het is sowieso het laatste jaar dat ik me OCMW-raadslid mag noemen”, vertel Maarten Vergauwen, “Vanaf 2019 integreert het OCMW immers met de gemeente. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de voorbereiding van deze inkanteling. De komende jaren zal dit leiden tot een sterker lokaal sociaal beleid. Welzijn is essentieel om je thuis te kunnen voelen, van jong tot oud, wie het goed heeft en vooral ook wie het moeilijker heeft. Elkeen moet zich in Edegem thuis kunnen voelen!”

Aangenaam ouder worden

"Het zorglandschap is in volle verandering. Om als gemeente betaalbare, toegankelijke én kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven aanbieden aan de Edegemnaar, moesten we iets doen", gaat Maarten Vergauwen verder. "Daarom werd het Woonzorgnetwerk opgericht. Dit netwerk bundelt WZC Immaculata en de thuiszorgdiensten. We zijn nu klaar voor de toekomst en kunnen Edegemnaren met een bepaalde nood of behoefte nog beter voorthelpen. Buurtgerichte zorg vanuit dienstencentrum Den Appel, maar evengoed vanuit bijvoorbeeld wijkontmoetingscentrum ’t Forum is voor mij één van de uitdagingen de komende bestuursperiode."

Doe mee

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 gaat Groen Edegem de komende maanden in dialoog met een heel diverse en boeiende groep van “Edegemse helden”, contacten die ons zullen inspireren om ons verkiezingsprogramma nog verder te verfijnen. Samen met de Edegemnaar zullen we blijven werken aan een Edegem waar elkeen zich thuis voelt.

Doe mee en maak Groen sterker in Edegem.