Edegems schooljaar start in mineur

01 September 2019

Er is dit weekend in Edegem heel wat reden om de feesten, maar vanaf maandag hangen er donkere wolken boven de Edegemse scholen. Onze bezorgdheid schreven we neer in een brief aan de Edegemse schooldirecties, leerkrachten en ouderraden. Via deze weg willen we deze brief ook graag delen met alle ouders met kinderen in één van de vele goede Edegemse scholen.    

Beste directie,
Beste leerkracht,
Beste ouderraadslid,
Het voelt voor ons een beetje ongemakkelijk aan om u als politieke partij een brief te schrijven. Toch vinden wij het onze plicht om u op de hoogte te brengen van het kerntakendebat dat in de gemeente volop gevoerd wordt en van de veranderingen die er zitten aan te komen. Sommige van die veranderingen baren ons ernstige zorgen. Ze zullen een impact hebben op uw school. Duidelijke, tijdige informatie naar de Edegemse scholen toe is wat ons betreft een must. Wij betwijfelen of het huidige gemeentebestuur zich steeds goed kwijt van deze taak. Vandaar deze brief.
Wij lichten hier drie punten uit het kerntakendebat die u o.i. aanbelangen:

1. Afbouw werking bioklas

De fauna en flora van Fort 5 lenen zich uitstekend voor biolessen in de buitenlucht. Die boeien kinderen geweldig, zeker in een steeds meer verstedelijkte omgeving: niet alleen kunnen ze bewegen en zelf op ontdekking gaan, ze leren zo ook hun natuurlijke omgeving kennen en bouwen er respect voor op. Het is ervaringsleren van de bovenste plank, vertrekkend van de aangeboren interesse van kinderen.
De Edegemse bioklas , die onder de leiding van Groen-schepen Goedele Van der Spiegel tijdens de vorige legislatuur een nieuw aangepast gebouw kreeg, beantwoordt heel goed aan de behoeften op dat vlak. Bijna een jaar geleden ging de werking van de nieuwe bioklas van start. Twee halftijdse leerkrachten gaven er natuureducatie, voor zover wij weten tot grote voldoening van de Edegemse scholen. In de plannen zaten nog heel wat initiatieven: bijkomende natuurkampen, het uitwerken van natuurspelactiviteiten, het opzetten van een vrijwilligerswerking… Edegem is terecht fier op de bioklas en haar werking.
Maar blijkbaar geldt dat niet voor het N-VA bestuur: we lezen tot onze grote verbijstering dat het beslist heeft om de personeelsinvulling van de bioklas te halveren! Eén van beide leerkrachten wordt niet vervangen. Dat betekent: halve capaciteit, half zoveel lessen, geen tijd om nieuwe initiatieven uit te werken. De scholen zullen al heel snel geconfronteerd worden met wachtlijsten en beperkingen voor de biolessen.

2. Ontslag zwemleerkracht

Op het einde van het schooljaar 2017-2018 werd een contract afgesloten met het zwembad van Mortsel voor het schoolzwemmen van de Edegemse scholen. Dat contract bevatte een garantie voor de scholen dat er een zwemleerkracht aanwezig zou zijn om de lessen te geven, en dat er busvervoer voorzien zou zijn door het Edegemse bestuur. Beide afspraken worden nu door het nieuw Edegemse bestuur eenzijdig verbroken.
De zwemjuf werd net voor de zomervakantie 2019 ontslagen. Klasleerkrachten geven nu zelf de zwemles. Een nieuwe uitdaging, en niet evident voor de scholen om zich te organiseren in deze context. Er rijzen allerlei vragen: hoeveel klassen kunnen tegelijk gaan zwemmen, moeten er ouders mee om te helpen, moeten alle leerjaren nog gaan zwemmen…?
In een aantal scholen zal deze beslissing ongetwijfeld leiden tot minder zwemactiviteit en dus minder beweging voor de kinderen. De kost voor zwemlessen buiten de schooluren schuift dan de facto ook door naar de ouders. We weten dat dat niet voor iedereen evident is.
We betwijfelen zeker niet de bevoegdheid van de eigen leerkrachten om zwemlessen te geven. Maar de belasting van onze leerkrachten is nu al zwaar. Het is vaak bijzonder moeilijk om genoeg leerkrachten te vinden voor onze scholen, zeker voor vervangingen. Kan dit er nog bij?

3. Afbouw busvervoer

In juli 2019 stuurde het Edegemse gemeentebestuur het bericht naar de scholen dat ook het busvervoer naar het zwembad zal wegvallen vanaf het schooljaar 2020-2021. Ttz: één van beide schoolbuschauffeurs zal wegvallen.
Wij willen eerlijk zijn: als Groen zijn we niet tegen besparingen. Ook wij zouden, indien we nog in het bestuur hadden gezeten, onderzocht hebben wat strikt nodig is en wat prioriteit krijgt. Vijfde en zesde leerjaren van de lagere school kunnen misschien per fiets naar het zwembad of naar andere buitenschoolse activiteiten. Kinderen moeten meer bewegen en het is beter voor het milieu. Klopt.
Maar: deze beslissingen worden én overhaast genomen, én zonder enig overleg met de betrokkenen, én zelfs zonder enige vorm van onderzoek, langetermijnplanning of zicht op feitenmateriaal. Dit is blind, eenzijdig besparen. Zo had men zich toch vooraf, samen met de scholen, even volgende dingen kunnen afvragen:
  • is één bus voldoende voor al het overblijvende vervoer?
  • wat betekent dit qua belasting van leerkrachten? Hoeveel leerkrachten zijn er nodig om bv een groep van 25 leerlingen met de fiets naar het zwembad te begeleiden?
  • kan begeleiding van leerlingen per fiets ook met vrijwilligers?
  • wat met leerlingen die niet kunnen fietsen/geen fiets of geen helm hebben, enz.?
  • moeten er geen extra verkeerslessen ingelast worden voor de leerlingen indien ze meer in groep gaan fietsen?
Op dit moment steekt het bestuur een middelvinger op naar de scholen: trek uw plan.
Indien u bezorgd bent over deze ontwikkelingen, dan is het essentieel om deze bezorgdheid kenbaar maken aan het bestuur. De stem van het werkveld zelf is in deze de belangrijkste. U kan het bestuur misschien overtuigen van het belang van een degelijke ondersteuning door de gemeente, zodat u allen zich volop kan concentreren op de goede kwaliteit van ons Edegems onderwijs.
Wij bereiden alvast een interpellatie voor voor de gemeenteraad van september. We willen graag de impact van de op til zijnde beslissingen in kaart brengen. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in uw standpunt wat bovengenoemde maatregelen betreft.
Vanwege de Edegemse Groen-fractie,
Sien Pillot
Goedele Van der Spiegel
Jeroen Van Laer
Haileab Fisehaye
Ellen Van Assche